หน่วยงานภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
11 นายกเทศมนตรี 27 คนงาน
12 ปลัดเทศบาล 29 กองการศึกษา
13 หอประชุม 30 ผอ.กองช่าง
14 - 31 ธุรการกองคลัง
15 กองสาธารณสุข 32 ผอ.กองคลัง
16 ห้องสภา 33  
17 รองนายกเทศมนตรี 34 การเงิน/กรรณิการ์ (บุญ)
18 หน้าห้องผู้บริหาร 35 FAX ห้องคลัง
19 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 36 ผู้ช่วยจพง.การเงิน
20 หัวหน้าสำนักปลัด 37 งานจัดเก็บ
22 งานพัฒนาชุมชน 38 งานพัสดุ
23/0 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 39 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
24 FAX 40 กองช่าง
25 นิติกร/วิเคราะห์ 41 หน้าห้องปลัด
26 งานธุรการ 42  
28 หัวหน้าฝ่ายธุรการ/นักทรัพย์ฯ/ปชส. 053-510349 ดับเพลิง

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

  • สำนักงานจังหวัดลำพูน (51000) : 0-5356-0284, 0-5351-1000 แฟกซ์ 0-5351-1192     
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน : 0-5351-1024 แฟกซ์ 0-5351-1024
  • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน : 0-5351-2017 แฟกซ์ 0-5351-2017
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน : 0-5351-1166 แฟกซ์ 0-5356-1206
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน : 0-5351-1026, 0-5351-1085
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน : 0-5359-7260, 0-5359-7292
  • เทศบาลเมืองลำพูน : 0-5351-1360, 0-5351-1013  แฟกซ์ 0-5351-1092

"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045411