VTR เทศบาลตำบลเวียงยอง โดย กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)

VTR เทศบาลตำบลเวียงยอง

โดย กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

   เทศบาลตำบลเวียงยองร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงยอง โดยดำเนินงานและการถ่ายทำ VTR ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภพาชุมชน(ศวช.)ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045392