- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

1 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน พนักงานจ้าง ฉบับ(1).pdf

2 แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้าย(3).pdf

3.บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ.pdf

4. บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้าย.pdf

5 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ.pd

6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแนบท้ายประกาศฯ.pdf

7 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง.p

8 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 2 (บัญชีอัตราค่าตอบ(1).pdf

9 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั.pdf

10 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 3 (บัญชีอัตราค่าตอบ(1).pdf

11 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั.pdf

12 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 4 (บัญชีอัตราค่าตอบ(1).pdf

13 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั.pdf

14 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั.pdf

15 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 6 (แบบประเมินผลการป(1).pdf

16 ประกาศ ก_อบต_จังหวัดลำพูน เรื่อง สิทธิประโยชน์ฯ.pdf

17 แบบแนบท้ายประกาศฯ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน(1).pdf

18 ประกาศ ก_อบต_ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์.pdf

19 ว 77 การปรับปรุงตำแหน่งใน 18 ภารกิจ.pdf

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 081905