ประกาศ ก.อบต. และ ก.ท.จ.

แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย WORD.docx

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ว8 ลว 6 ก.พ. 2560 เรื่ิอง แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท._ก.อบต. ว 41 ลว 9 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนฯ (การดำเนินการทางวินัย).pdf

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2559.pdf

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ._ 2558.pdf

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ. 2558.pdf

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558(1).pdf

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558.pdf

ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558.pdf

ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 .pdf

ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558.pdf


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045398