ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเวียงยอง

 

 

    ในอดีตเทศบาลตำบลเวียงยองมีการบริหารจัดการเป็นแบบสภาตำบล ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 36 ม.6 บ้านศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง เมื่อปี 2526 เมื่อปี พ.ศ.2544 ได้ย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง มาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 239 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน หลังจากนั้นได้มีการเจริญเติบโตทางด้านประชากรและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดลำพูนจึงพิจารณาและเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยองสมควรได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลตำบลเวียงยองจึงได้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยองมาเป็นเทศบาลตำบลเวียงยอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีตราสัญลักษณ์ เป็นรูปพระธาตุวัดพระยืน ซึ่งแสดงถึงการมีแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของตำบลเวียงยอง ที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีมาแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย องค์ที่ 1  ปัจจุบันวัดพระยืน ตั้งอยู่บ้านพระยืน ม.1 ต.เวียงยอง อ. เมือง จ.ลำพูน
คำขวัญ... เทศบาลตำบลเวียงยอง

"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปูนปั้นงาม

ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลือนาม อู้ภาษายอง"

สภาพทั่วไป

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

                    ที่ตั้งและขนาด ตำบลเวียงยองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ  500  เมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ  2  กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกวง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,121 ไร่  (11.79 ตร.กม.) มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ตารางที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของตำบลเวียงยอง จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่ (ไร่)

1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านพระยืน-ร่องไร่

บ้านแม่สารป่าแดด

บ้านเวียงยอง

บ้านแม่สารบ้านตอง

บ้านแม่สารป่าขาม

บ้านศรีเมืองยู้

บ้านศรีบุญชู-วังไฮ

บ้านใหม่วังไฮ

    2,038

    1,033

       698

    1,715

    1,688

       483

    2,253

    1,211

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลบ้านแป้น  ตำบลป่าสัก   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลบ้านกลาง ตำบลป่าสัก   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลเมืองลำพูนและตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

 

 

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

                   ตำบลเวียงยองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำกวงกับแม่น้ำสาร เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ในฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร ปศุสัตว์ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

 

 

 

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลเวียงยองมีหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงยองเต็มพื้นที่

ทั้งหมด  8  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1           บ้านพระยืน-ร่องไร่                 

หมู่ที่ 2           บ้านแม่สารป่าแดด                 

หมู่ที่ 3           บ้านเวียงยอง                     

หมู่ที่ 4           บ้านแม่สารบ้านตอง               

หมู่ที่ 5           บ้านแม่สารป่าขาม                 

หมู่ที่ 6           บ้านศรีเมืองยู้                       

หมู่ที่ 7           บ้านศรีบุญชู-วังไฮ                  

หมู่ที่ 8           บ้านใหม่วังไฮ

 

สภาพสังคม

ประชากร

                   ตำบลเวียงยองปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,214 คน แยกเป็น ชาย  2,907  คน  เป็นหญิง  3,307  คน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยเท่ากับ  519  คน ต่อพื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงรายละเอียดประชากรและครัวเรือน ของตำบลเวียงยอง

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ครัวเรือนเกษตร

(ครัวเรือน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

บ้านพระยืน-ร่องไร่

บ้านแม่สารป่าแดด

บ้านเวียงยอง

บ้านแม่สารบ้านตอง

บ้านแม่สารป่าขาม

บ้านศรีเมืองยู้

บ้านศรีบุญชู-วังไฮ

บ้านใหม่วังไฮ

 

207

653

492

631

429

321

333

217

 

220

775

574

739

470

427

353

223

 

427

1,408

1,066

1,370

899

748

686

440

 

230

889

632

604

521

330

296

163

 

36

54

35

75

149

92

100

98

รวมทั้งตำบล

3,081

3,480

   6,561

   3,013   

639

 

          (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลเวียงยอง ของเดือนตุลาคม ปี 2561 )

การศึกษา

  1. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 

                             1) โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ

                             2) โรงเรียนบ้านเวียงยอง

                             3) โรงเรียนวัดป่าแดด                                 

                             4) โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนใบบุญลำพูน ตั้งอยู่ ม.2

  1. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  8  แห่ง
  2. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  8  แห่ง
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

            1. วัด / มัสยิด 10 แห่ง (มัสยิด   1   แห่ง)
  2. สำนักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง (วัดดอนแก้ว)
    -นับถือศาสนาพุทธ 2,389 คน คิดเป็นร้อยละ    99.77
    -นับถือศาสนาคริสต์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ    0.15
    -นับถือศาสนาฮินดู 0 คน คิดเป็นร้อยละ    0.00
    -นับถือศาสนาอิสลาม  4 คน คิดเป็นร้อยละ    0.08
    -นับถือศาสนาซิกส์ 0 คน คิดเป็นร้อยละ    0.00
    -อื่น ๆ - คน คิดเป็นร้อยละ    -
   รวม   2,349 คน คิดเป็นร้อยละ    100.00

                             (ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561)

                                     

การบริการสาธารณสุข

               1.  โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
  2.  สถานีอนามัยประจำตำบล    1 แห่ง
  3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  6 แห่ง
  4.  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   100%    แห่ง
  5.  ประปาหมู่บ้าน  8 แห่ง
  6.  ประปาดื่มได้ (ม.2, ม.4, ม.5)   3 แห่ง
       

          การบริการด้านการเกษตร

                   1.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง

                           

สภาพทางเศรษฐกิจ

รายได้ประชากร

          ปี 2561   ประชากรตำบลเวียงยอง มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน  98,325.14  บาท

                       (ที่มา : ข้อมูล จปฐ.2  ประจำปี 2561)

            อาชีพ

            อาชีพของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงยอง มีดังนี้  
  1.  กำลังศึกษา 17.24
  2.  ไม่มีอาชีพ 5.45
  3.  เกษตร-ทำนา 1.62
  4.  เกษตร-ทำไร่ 0.10
  5.เกษตร-ทำสวน 0.41
  6.เกษตร-ประมง 0.00
  7.เกษตร-ปศุสัตว์ 0.00
  8.พนักงานรับราชการ 6.88
  9.พนักงานขรัฐวิสาหกิจ 0.83
  10.พนักงานบริษัท 1.97
  11.รับจ้างทั่วไป 46.95
  12.ค้าขาย 7.96
  13.ธุรกิจส่วนตัว 2.51
  14.อาชีพอื่นๆ

8.08

  (ที่มา : ข้อมูล จปฐ.2 พ.ศ.2561)

 

 

 

 

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045387