กองคลัง

 


 นายสัตยา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

นางกรรณิการ์ บุญมาทัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
 

 นางเก้านภา ภักดีจิตร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 
 

นางสาวชยุตราพร  ใจคำกาศ

นักวิชาการคลังชำนาญการ
 

นายปรินทร  อุทัย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 


นางสาวธัญลักษณ์ เกษมศิลป์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 


นางทวนทอง พญามงคล

เจ้าพนักงานธุรการ
 


นางนงคราญ จักขุเรือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 


นายโอภาส บุญยัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางอาณัติญาณ์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ

ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 781609