กองคลัง

 


 นายสัตยา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.096-5651924

 
 

นางกรรณิการ์ บุญมาทัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร.082-9010762

 
 

 นางเก้านภา ภักดีจิตร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

โทร.099-2705078

 
 

นางสาวชยุตราพร  ใจคำกาศ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

โทร.081-7659247
 

นายชยพัทย์  อุทัยธนนิพิฐ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

โทร.087-3039618
 


นางสาวธัญลักษณ์ เกษมศิลป์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร.081-8831718
 


นางทวนทอง พญามงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.062-5064274
 


นางนงคราญ จักขุเรือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทร.094-6233941

 


นายโอภาส บุญยัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.061-6854071

 

นางสาวกมลชนก ประทีปสุขทน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โทร.

 

นางอาณัติญาณ์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ

ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

โทร.086-9395991

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045439