สำนักปลัด

 

                                                                                                           

  นายชุวัท สายเกษม                                           นางสาวปาริชาติ ทวีบวรรัตน์  

                ปลัดเทศบาลตำบลเวียงยอง                            นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

                                                                                                       

 


 นางณัฐกฤตา คำปันแสน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

 

นางสาวณัฎฐ์ธมน ณัฏฐ์จิรสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 


 นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 
 


 นางปาณิสรา ยะมณี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
 


นางสาวธีราภรณ์ ก้อนดุก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 ว่าที่ร้อยตรี คมสัน มูลเทพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
 


 นางวิไลพร กันทะมูล
นิติกรชำนาญการ

 
 

 นางทับทิม ภัทรอนันตนพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


  นางสาวกาญจนา  วรรณพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 


 นายภนุสรญ์ วงศ์สาโรจน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

 
 

นางสาวพีรยา นครชัย
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 


 นายวราคม พรหมสิทธิ์
ภารโรง

 
 


 สิบเอกศิวกร สมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส

 
 


 นางพัชนียา มโนสมุทร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 
 


 นางดวงรัตน์ ใจเตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 


 นายสะเกษ ทรงทอง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 
 


นางศิริวรรณ โพธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 


นางสาวหทัยรัตน์ หาญขว้าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 


นายพัลลภ ศรีเบญจรัตน์

พนักงานดับเพลิง 
 


นายกัมปนาท พรมเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  
  
 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 828035