สำนักปลัด

 

                                                                                                           

  

                                                                                                       

 


 นางณัฐกฤตา คำปันแสน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.089-7581779

 
 

 

นางสาวณัฎฐ์ธมน ณัฏฐ์จิรสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.087-3033138

 


 

 

 

 

 

 

 

 


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 นางสาวนพวรรณ ภควัตกร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 โทร.
 


 

 


นางสุวารีย์  ใยดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร.085-8696028 

 
 


 นางวิไลพร กันทะมูล
นิติกรชำนาญการ

 โทร.089-4611136
 

 นางทับทิม ภัทรอนันตนพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.085-7171742

 


  นางสาวกาญจนา  วรรณพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

โทร.081-6714976

 
 


 นายภนุสรญ์ วงศ์สาโรจน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

โทร.087-1746565

 
 

นางสาวพีรยา นครชัย
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

โทร.095-7969153

 


 นายวราคม พรหมสิทธิ์
ภารโรง

โทร.086-1814027

 
 


 สิบเอกศิวกร สมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส

 โทร.084-4823487
 

 

นางพัชนียา มโนสมุทร

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร.081-9526256

 
 


 นางดวงรัตน์ ใจเตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.085-0356459

 
 


 นายสะเกษ ทรงทอง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 

โทร.092-7371516

 
 


นางศิริวรรณ โพธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

โทร.085-7495467
 

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 081923