รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง

 

นายเทอดธรรม  ตาวารัตน์

ประธานสภาฯ

 

นายจรูญ  รัตนะ

รองประธานสภาฯ

 

นายสมบูรณ์  สมสาร

เลขานุการสภาฯ

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


 

นายเทอดธรรม  ตาวารัตน์
สท.เขต 1

 

นายศุภชัย  ศรีทิพย์
สท.เขต 1

 

 

นางสาวจารุณี  แพทย์รัตน์
สท.เขต1

 

นายบุญฤทธิ์  ทาใจ
สท.เขต 1

นายจรูญ  รัตนะ
สท.เขต1

 

นายชิณณวรรธน์  นันตาเวียง
สท.เขต 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายสมบูรณ์  สมสาร

สท.เขต 2

 

 

จ.สอ.วาสุกรี  ชื่นเรณู

สท.เขต 2 

 

 

 

 นายวิทยา  ใหญ่พงษ์

สท.เขต 2

 

 

 นายจิรศักดิ์  มาสกลาง

สท.เขต 2 

 

 

นายสว่าง  คำพรหม

สท.เขต 2

 

 นางพิกุล  อุ่นนันท์

สท.เขต 2 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 081897