วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ร่วมประชุมชี้แจง และลงนามในบันทึกความตกลง (MOA)ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045397